BASES DE LA 3°BIMAU BENIGEMBLA

BIMAU: Benigembla Internacional Mostra d’Art Urbà, que es durà a terme al poble de Benigembla la setmana del 24 al 27 de Setembre de 2020
BIMAU és un projecte de dinamització cultural que pretén fomentar la participació creativa amb un art reivindicatiu i de compromís que intensifique la relació entre els espais i les persones.

Temàtica
Enguany pretenem conscienciar a artistes,visitants i gents del poble amb la gran problemàtica que tenim pel canvi climàtic i pretenem que Benigembla siga un poble que aporte el seu xicotet gra en la lluita per revertir-lo, per això es valorarà notablement els artistes que advoquen amb el seu art formes de visualitzar aquesta problemàtica.

Participants.
La mostra està oberta a qualsevol artista, col·lectiu o persona creativa, que estiga interessada a desenvolupar un projecte que encaix amb aquests requeriments. Per a optar a participar cal presentar un projecte concretant la proposta d’intervenció.

Ubicació:
Els projectes que se seleccionen s’hauran d’acoblar a les parets cedides per veïns així com espais públics i altres llocs encara per a determinar.

Criteris de participació:
La qualitat artística de cada projecte, així com la capacitat de l’artista a relacionar i articular la proposta de la temàtica amb el paisatge i el poble  La intervenció proposada en el projecte no podrà suposar una agressió o deterioració de les edificacions, instal·lacions o context arquitectònic i urbanístic de l’espai on se situen. L’organització podrà determinar o modificar l’espai final destinat a cadascuna de les instal·lacions. Els projectes seleccionats no podran tindre variacions formals o conceptuals respecte al projecte presentat sense previ avís de l’artista.

Modalitats:
Creadors de grafitis i art urbà de qualitat, com a mitjans de de expressió cultural I artística

RECURSOS PER Als PROJECTES:
se seleccionaren 4/5 artistes.Cada artista seleccionat rebrà un premi econòmic de 450 euros nets, pel qual hauran de presentar factura a l’ajuntament. Els artistes tindran a la seua disposició si ho requereixen (1 Grua, bastides, escales) per a la realització del seu treball.
L’Ajuntament posarà a la disposició dels artistes que el requerisquen una casa perquè puguen pernoctar així com el manteniment amb un menú acordat.
Inscripció:
La inscripció és gratuïta. Cal aportar:
-Sol·licitud d’inscripció.
-Currículum artístic.
-Dossier del projecte, que inclourà, una descripció per escrit de la proposta, descripció gràfica amb esbossos.
-Cal enviar la documentació per correu electrònic, per correu ordinari o bé personalment.
Termini d’admissió:

Per a participar, és necessari que les persones interessades emplenen el full d’inscripció i la fulla
de manteniment de tercers, que podran descarregar-ho de la pàgina web WWW.BENIGEMBLA.ES
Una vegada emplenat farà falta que ho presenten en el mateix ajuntament o remetre’l a l’adreça de correu
electrònic _______
Les sol·licituds i els projectes es podran presentar fins al
divendres 18 de setembre de 2020 a les 14h

 

****

BASES DE LA 3°BIMAU BENIGEMBLA

BIMAU: Benigembla Internacional Muestra de Arte Urbano, que se llevará a cabo
en el pueblo de Benigembla la semana del 24 al 27 de Septiembre de 2020
BIMAU es un proyecto de dinamización cultural que pretende fomentar la participación creativa con un arte reivindicativo y de compromiso que intensifique la relación entre los espacios y las personas.

Temática
Este año pretendemos concienciar a artistas,visitantes y gentes del pueblo con la gran problemática que tenemos por el cambio climático y pretendemos que
Benigembla sea un pueblo que aporte su pequeño grano en la lucha por revertirlo, por ello se valorará notablemente los artistas que aboguen con su arte formas de visualizar esta problemática.

Participantes.
La muestra está abierta a cualquier artista, colectivo o persona creativa, que esté interesada a desarrollar
un proyecto que encaje con estos requerimientos. Para optar a participar
hay que presentar un proyecto concretando la propuesta de intervención.

Ubicación:
Los proyectos que se seleccionen se tendrán que acoplar a las paredes cedidas por vecinos así como espacios públicos y otros lugares todavía para determinar.

Criterios de participación:
La calidad artística de cada proyecto, así como la capacidad del artista a relacionar y articular la propuesta de la temática
con el paisaje y el pueblo
La intervención propuesta en el proyecto no podrá suponer una agresión o deterioro de las
edificaciones, instalaciones o contexto arquitectónico y urbanístico del espacio donde se ubiquen.
La organización podrá determinar o modificar el espacio final destinado a cada una de las instalaciones.
Los proyectos seleccionados no podrán tener variaciones formales o conceptuales<br>
respecto al proyecto presentado sin previo aviso del artista.

Modalidades:
Creadores de graffitis y arte urbano de calidad, como medios de de expresión cultural Y artística

RECURSOS PARA LOS PROYECTOS:
se seleccionaran 4/5 artistas.Cada artista seleccionado recibirá un premio económico de 450 euros netos, por el cual tendrán que presentar factura al ayuntamiento. Los artistas tendrán a su disposición si lo requieren (1 Grúa, andamios, escaleras) para la realización de su trabajo.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los artistas que lo requieran una casa para que puedan pernoctar así como el mantenimiento con un menú acordado.
Inscripción:
La inscripción es gratuita. Hay que aportar:
-Solicitud de inscripción.
-Currículum artístico.
-Dosier del proyecto, que incluirá, una descripción por escrito de la propuesta, descripción gráfica con esbozos.
-Hay que enviar la documentación por correo electrónico, por correo ordinario o bien personalmente.
Plazo de admisión:

Para participar, es necesario que las personas interesadas rellenen la hoja de inscripción y la hoja
de mantenimiento de terceros, que podrán descargarlo de la página web WWW.BENIGEMBLA.ES
Una vez rellenado hará falta que lo presentan en el mismo ayuntamiento o remitirlo a la dirección de correo
electrónico _______
Las solicitudes y los proyectos se podrán presentar hasta el
viernes 18 de septiembre de 2020 a las 14h

FULL DE INSCRIPCIÓ

MANTENIMENT DE TERCERS

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar
Redimensionar imagen
Contraste